Všeobecné obchodné podmienky

Všeobecné obchodné podmienky pre podnikateľov


Úvodné ustanovenia

 1. Tieto všeobecné obchodné podmienky („VOP“) vydané obchodnou spoločnosťou MADNESS ADVERTISING k. s., komanditnou spoločnosťou zapísanou v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel Sr, vložka č. 1453/B, sosídlomDrieňová 34, 821 02 Bratislava,IČO:47 852 453, DIČ: 2024119196, IČ DPH SK2024119196 („Predávajúci“) upravujú v súlade s ustanovením s ustanovením § 409 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v platnom znení („Obchodný zákonník“) vzájomné práva a povinnosti zmluvných strán, ktoré vzniknú v súvislosti alebo na základe kúpnej zmluvy („Kúpna zmluva“) uzatváranej medzi Predávajúcim a fyzickou osobou - podnikateľom alebo právnickou osobou, pokiaľ takáto osoba sa nepovažuje za spotrebiteľa v zmysle ustanovenia § 52 ods. 4 zákona č. 40/1964 Zb. Občianskeho zákonníka v platnom znení („Občiansky zákonník“) a ostatných súvisiacich všeobecne záväzných právnych predpisov platných v Slovenskej republike („Kupujúci“), a to prostredníctvom internetového obchodu (e-shop) Predávajúceho prevádzkovaného na webovom sídle www.madad.sk („E-shop“).
 2. VOP upravujú vzájomné práva a povinnosti zmluvných strán, ktoré vznikli v súvislosti alebo na základe Kúpnej zmluvy v rozsahu, v akom sa od nich Predávajúci a Kupujúci („Zmluvné strany“) v Kúpnej zmluve neodchýlili. Odchýliť sa od týchto VOP je možné len na základe dohody Zmluvných strán uzatvorenej v písomnej forme v Kúpnej zmluve. Odchýlne dojednania uvedené v Kúpnej zmluve majú prednosť pred ustanoveniami VOP.
 3. Ustanovenia týchto VOP sú neoddeliteľnou súčasťou každej Kúpnej zmluvy, ktorá na ne odkazuje, a to v znení účinnom ku dňu, kedy je Kúpna zmluva uzatvorená. Kúpna zmluva a VOP sú vyhotovené v slovenskom jazyku.
 4. Webová stránka E-shopu a spôsob jej prevedenia sú chránené príslušnými ustanoveniami zákona č. 185/2015 Z. z. Autorského zákona v platnom znení.

Užívateľský účet

 1. Kupujúci má právo zriadiť si za účelom nákupu v E-shope užívateľský účet („Užívateľský účet“), prostredníctvom ktorého získa prístup do svojho užívateľského rozhrania. Za týmto účelom sa Kupujúci musí registrovať na E-shope („Registrácia“). Zo svojho užívateľského rozhrania môže Kupujúci následne objednávať tovar, ktorý Predávajúci ponúka v E-shope („Tovar“).
 2. Dokončením Registrácie získava Kupujúci právo prístupu k Užívateľskému účtu pomocou Prístupových údajov, ako sú špecifikované v bode 2.5, a užívať Užívateľský účet spôsobom a za podmienok uvedených vo VOP za účelom objednávania Tovaru. Kupujúci nemá na registráciu ani na zriadenie Užívateľského účtu právny nárok. Kupujúci je povinný uviesť správne a pravdivo všetky údaje, ktoré sa na Registráciu vyžadujú. Pred dokončením Registrácie je Kupujúci povinný sa oboznámiť s aktuálne platným znením VOP a výslovne potvrdiť, že sa oboznámil s aktuálne platným znením VOP. V prípade, ak Kupujúci splní všetky podmienky Registrácie a Predávajúci zároveň súhlasí so zriadením jeho Užívateľského účtu, doručí Predávajúci Kupujúcemu na jeho emailovú adresu uvedenú pri Registrácii email s aktivačným hypertextových odkazom, na ktorý musí kliknúť za účelom dokončenia Registrácie. Predávajúci je oprávnený odmietnuť dokončenie Registrácie, v prípade, ak zistí, alebo má dôvodné podozrenie, že údaje uvedené Kupujúcim nie sú správne alebo pravdivé, ďalej v prípade, ak Kupujúci nesúhlasí s aktuálne platným znením VOP, alebo v prípade, ak bol Kupujúcemu skôr zrušený Užívateľský účet podľa bodu 2.7. Dokončením Registrácie získava Kupujúci právo prístupu k svojmu Užívateľskému účtu prostredníctvom prístupových údajov ako sú špecifikované v bode 2.5 a užívať Užívateľský účet spôsobom a za podmienok uvedených vo VOP za účelom objednania a kúpy Tovaru.
 3. Kupujúci je povinný na žiadosť Predávajúceho kedykoľvek preukázať správnosť a pravdivosť údajov vedených o Kupujúcom a je zároveň povinný údaje vedené o Kupujúcom v rámci Užívateľského účtu pravidelne aktualizovať. Údaje uvedené Kupujúcim v Užívateľskom účte a pri objednávaní Tovaru považuje Predávajúci za správne.
 4. Kupujúci je oprávnený používať Užívateľský účet za účelom prístupu do E-shopu a uzatvárania Kúpnych zmlúv spôsobom a za podmienok uvedených v článku 3 Kupujúci je povinný chrániť Užívateľský účet pred zneužitím.
 5. Prístup k Užívateľskému účtu je zabezpečený užívateľským menom a heslom („Prístupové údaje“). Kupujúci obdrží Prístupové údaje bezodkladne po dokončení Registrácie podľa bodu 2.2. Kupujúci má právo kedykoľvek zmeniť aktuálne heslo na prístup k Užívateľskému účtu.
 6. Kupujúci je povinný zachovávať mlčanlivosť pokiaľ ide o Prístupové údaje, uchovávať ich v tajnosti a zabrániť neoprávnenému prístupu k nim a ich zneužitiu. Kupujúci nie je oprávnený umožniť prístup k Prístupovým údajom iným osobám ako členom jeho orgánov a k tomu poverených zamestnancom („Oprávnené osoby“). Oprávnené osoby majú právo prístupu k Prístupovým údajom len za účelom objednávania Tovaru potrebného na výkon činnosti Kupujúceho. Ak dôjde k strate Prístupových údajov alebo k podozreniu ohľadom možnosti ich možného zneužitia, je Kupujúci povinný neodkladne o tom informovať Predávajúceho, ako aj strpieť zrušenie Užívateľského účtu, v prípade, ak Predávajúci na základe vlastného uváženia dôjde k záveru, že ďalej nie je možné zabezpečiť ochranu Užívateľského účtu pred jeho možným zneužitím.
 7. Predávajúci je oprávnený zrušiť Kupujúcemu Užívateľský účet, a to najmä v prípade, ak Kupujúci svoj Užívateľský účet nevyužíva viac ako 6 mesiacov, alebo v prípade, ak Kupujúci poruší svoje povinnosti podľa bodov 2.3 až 2.6, ale aj bez udania dôvodu. O zrušení Užívateľského účtu je Predávajúci povinný Kupujúceho informovať.
 8. Kupujúci berie na vedomie, že Užívateľský účet nemusí byť dostupný nepretržite, a to najmä vzhľadom na nevyhnutnú údržbu hardwarového a softwarového vybavenia Predávajúceho alebo tretích osôb.
 9. Predávajúci nezodpovedá za akékoľvek škody, ktoré Kupujúcemu vzniknú z dôvodu alebo v súvislosti s porušením povinností uvedených v bodoch 2.3 až 2.6 zo strany Kupujúceho.

Uzatvorenie kúpnej zmluvy

 1. Akákoľvek prezentácia Tovaru v E-shope má informatívny charakter a nie je návrhom na uzatvorenie zmluvy podľa ustanovení § 43a a 43b Občianskeho zákonníka. Predávajúci si vyhradzuje právo neuzatvoriť Kúpnu zmluvu, predmetom ktorej je Tovar prezentovaný v E-shope.
 2. Rozhranie E-shopu obsahuje informácie o Tovare, a to vrátane Kúpnych cien ako sú tieto špecifikované v bode 6.1 týchto VOP. Všetky tieto ceny sú uvedené vrátane dane z pridanej hodnoty a sú platné počas celej doby, kedy sú zobrazené v E-shope. Tým nie je dotknuté právo Predávajúceho uzatvoriť Kúpnu zmluvu s individuálne dohodnutými podmienkami.
 3. V prípade, ak má Kupujúci záujem o objednanie Tovaru prezentovaného v E-shope, je povinný objednávku Tovaru vykonať elektronicky („Objednávka“), a následne túto odoslať Predávajúcemu. Kupujúci je povinný vyplniť objednávkový formulár nachádzajúci sa v rozhraní E-shopu. Objednávkový formulár obsahu najmä informácie o:
  1. objednávanom Tovare (objednávaný Tovar „vloží“ Kupujúci do elektronického nákupného košíka),
  2. Kúpnej cene objednávaného Tovaru,
  3. spôsobe úhrady Kúpnej ceny, a
  4. požadovanom spôsobe doručenia objednávaného Tovaru a odhadovanom čase jeho dodania.
 4. Pred odoslaním Objednávky Predávajúcemu má Kupujúci možnosť skontrolovať a meniť informácie vyplnené v objednávkovom formulári, a tiež zistiť a opraviť chyby vzniknuté pri zadávaní informácií do Objednávky. Akonáhle Kupujúci súhlasí s Objednávkou, odošle ju Predávajúcemu kliknutím na tlačidlo „Objednávka s povinnosťou platby“. Informácie uvedené v odoslanej Objednávke sú Predávajúcim považované za správne a úplné. V závislosti od toho, aký spôsob platby Kúpnej ceny si Kupujúci zvolí v súlade s bodom 6.3 týchto VOP, môže sa od neho pred odoslaním Objednávky tiež vyžadovať, aby vykonal bezhotovostnú úhradu Kúpnej ceny a Nákladov na dodanie Tovaru, ako sú špecifikované v bodoch 6.1 a 6.2 VOP, prostredníctvom on-line platobného systému, ktorý mu bude sprístupnený. Predávajúci bezodkladne po doručení Objednávky potvrdí Kupujúcemu obdržanie Objednávky elektronickou poštou, a to na adresu elektronickej pošty uvedenú v Užívateľskom účte Kupujúceho alebo v Objednávke („Elektronická adresa Kupujúceho“).
 5. Objednávka odoslaná Kupujúcim podľa týchto VOP sa považuje za návrh na uzatvorenie Kúpnej zmluvy na dodávku Tovaru objednaného Kupujúcim podľa ustanovenia § 43a ods. 1. Občianskeho zákonníka. Predávajúci je povinný vyhodnotiť obdržanú Objednávku a posúdiť, či ju príjme. Predávajúci nie je povinný Objednávku prijať, a to ani v prípade, ak je pre neho splniteľná. Ak sa Predávajúci rozhodne Objednávku prijať, je povinný zaslať Kupujúcemu bez zbytočného odkladu jej prijatie („Prijatie Objednávky“), a to elektronickou poštou na Elektronickú adresu Kupujúceho. Súčasne takto Predávajúci zašle Kupujúcemu v textovej podobe aj znenie Kúpnej zmluvy a aktuálne platné znenie VOP. Zmluvný vzťah medzi Predávajúcim a Kupujúcim vzniká doručením Prijatia Objednávky Kupujúcemu. Týmto okamihom je medzi Predávajúcim a Kupujúcim uzatvorená Kúpna zmluva na dodanie Tovaru uvedeného v Objednávke.
 6. V prípade, ak Kupujúci odkáže v rámci Objednávky akýkoľvek odkaz na svoje obchodné podmienky, alebo na niektorú z doložiek upravených v používaných vykladacích pravidlách, ktorými chce, aby sa riadila Kúpna zmluva, alebo ktorékoľvek zmluvné podmienky („Podmienky kupujúceho“), tento odkaz nebude voči Predávajúcemu nijak účinný alebo záväzný, a pokiaľ Predávajúci takúto Objednávku príjme, platí, že Predávajúci nesúhlasí so žiadnymi Podmienkami kupujúceho a tieto sa na Kúpnu zmluvu nebudú vzťahovať; bez ohľadu na predchádzajúce ustanovenia Predávajúci je taktiež oprávnený takúto Objednávku neprijať.
 7. Predávajúci je vždy oprávnený v závislosti na charakteru Objednávky (množstvo Tovaru, výška Kúpnej ceny, predpokladané náklady na dopravu) požiadať Kupujúceho o dodatočné potvrdenie Objednávky (napríklad písomne či telefonicky).
 8. Kupujúci súhlasí s použitím komunikačných prostriedkov na diaľku pri uzatváraní Kúpnej zmluvy. Náklady vzniknuté Kupujúcemu pri použití komunikačných prostriedkov na diaľku v súvislosti s uzatvorením Kúpnej zmluvy (predovšetkým náklady na internetové pripojenie) si hradí Kupujúci sám.

Základné práva a povinnosti

 1. Predávajúci sa zaväzuje, že Kupujúcemu dodá Tovar za podmienok podľa Kúpnej zmluvy, v stave a v špecifikácii alebo s vlastnosťami dohodnutými v Kúpnej zmluve, inak obvyklými pre daný druh Tovaru. Kupujúci sa zaväzuje Tovar prevziať a riadne a včas uhradiť dohodnutú Kúpnu cenu Tovaru.
 2. V prípade, ak Predávajúci vykonáva potlač Tovaru pre Kupujúceho, Kupujúci je povinný doručiť Predávajúcemu podklady pre takúto potlač, a to spôsobom, v čase, kvalite a formáte určenom Predávajúcim. Predávajúci je oprávnený, ale nie povinný, skontrolovať kvalitu a formát podkladov pre tlač poskytnutých Kupujúcim a upozorniť Kupujúceho na prípadné vady a nedostatky podkladov pre tlač. V každom prípade Predávajúci nie je zodpovedný za akékoľvek vady a nedostatky potlače Tovaru pre Kupujúceho, ktoré boli spôsobené alebo súvisia s kvalitou a formátom podkladov poskytnutým Kupujúcim a Kupujúci je povinný uhradiť Kúpnu cenu a Náklady na dodanie Tovaru v plnej výške.

Dodanie tovaru, prechod nebezpečenstva škody na tovare

 1. Ak nie je v Kúpnej zmluve dohodnuté inak, považuje sa za miesto dodania Tovaru adresa sídla Predávajúceho. V takom prípade splní Predávajúci povinnosť dodať Tovar Kupujúcemu tým, že mu umožní v mieste a v čase dodania Tovaru s Tovarom disponovať. Kupujúci je zároveň povinný zabezpečiť odvoz Tovaru prostredníctvom dopravcu, ktorého za týmto účelom zabezpečí, alebo vlastnými silami. Kupujúci je ďalej povinný zabezpečiť, že motorové vozidlo, pomocou ktorého zabezpečí odvoz Tovaru, ako aj jeho vybavenie a bezpečnostné istenie prepravovaného nákladu bude spĺňať všetky zákonom ustanovené požiadavky s ohľadom na povahu Tovaru. V opačnom prípade je Predávajúci oprávnený odmietnuť nakládku Tovaru na takéto vozidlo a Kupujúci je povinný zabezpečiť iné vozidlo, ktoré bude takéto zákonom ustanovené požiadavky spĺňať. Predávajúci nie je v omeškaní s dodaním Tovaru počas doby, kedy v súlade s predchádzajúcou vetou odmietne nakládku Tovaru; Kupujúci je však počas tejto doby v omeškaní s prevzatím Tovaru v zmysle bodu 5.3. Ak vzniknú Predávajúcemu z dôvodu odmietnutia vykonania nakládky Tovaru dodatočné náklady (napríklad náklady spojené s nevyhnutnosťou Tovar skladovať do doby, kým Kupujúci zabezpečí iné vozidlo, ktoré bude zákonom stanovené požiadavky spĺňať), je Kupujúci povinný mu tieto náklady nahradiť spôsobom a za podmienok podľa bodu 5.10.
 2. Ak je v Kúpnej zmluve dohodnuté, že Predávajúci zabezpečí dovoz Tovaru na miesto uvedené v Objednávke, je povinný tak urobiť prostredníctvom prepravcu, ktorého za týmto účelom zabezpečí na základe svojho vlastného uváženia Predávajúci. V takom prípade splní Predávajúci povinnosť dodať Tovar Kupujúcemu tým, že odovzdá Tovar prepravcovi zabezpečujúce prepravu Tovaru na určené miesto.
 3. Kupujúci je povinný riadne prevziať Tovar bezodkladne potom, ako Predávajúci splní povinnosť mu Tovar dodať. V prípade, ak Kupujúci poruší túto povinnosť (či už dôvodu svojej pasivity, v dôsledku aktívneho konania alebo inak), je v omeškaní s prevzatím Tovaru. Predávajúci má v takom prípade voči Kupujúcemu práva, ktoré vyplývajú najmä z bodov 5.9 a 5.10 VOP.
 4. Pri prevzatí Tovaru od prepravcu zabezpečeného Predávajúcim podľa bodu 5.2 je Kupujúci povinný skontrolovať neporušenosť obalu Tovaru a v prípade akéhokoľvek poškodenia obalu kontaktovať Predávajúceho do 24 hodín od doručenia Tovaru a zároveň poslať Predávajúcemu fotodokumentáciu poškodeného balíka.
 5. V prípade, ak je spôsob dopravy dohodnutý na základe osobitnej požiadavky, alebo pokynu Kupujúceho, znáša Kupujúci nebezpečenstvo a prípadné dodatočné náklady spojené s týmto spôsobom dopravy.
 6. Kupujúci je povinný zabezpečiť pri dodaní Tovaru prítomnosť osoby oprávnenej za neho Tovar prevziať. Kupujúci zároveň zabezpečí, aby táto osoba preukázala Predávajúcemu na vyzvanie svoju totožnosť a oprávnenie zastupovať Kupujúceho.
 7. Kupujúci je povinný prevzatie Tovaru potvrdiť, inak mu Tovar nemusí byť odovzdaný bez toho, aby mal Predávajúci voči Kupujúcemu akékoľvek povinnosti alebo záväzky. Predávajúci môže požadovať, aby o dodaní Tovaru spísal Predávajúci s Kupujúcim alebo s osobou ním poverenou na prevzatie Tovaru dodací list; v takom prípade obe Zmluvné strany potvrdia správnosť údajov obsiahnutých v dodacom liste svojimi podpismi a každá Zmluvná strana obdrží jedno originálne vyhotovenie dodacieho listu pri prevzatí Tovaru Kupujúcim.
 8. Predávajúci je v omeškaní s dodaním Tovaru len v prípade, ak je v omeškaní s jeho odovzdaním Kupujúcemu, prípadne dopravcovi. Predávajúci však nezodpovedá za omeškanie ním zabezpečeného dopravcu, ktorého použije na prepravu Tovaru. Predávajúci nie je v omeškaní s dodaním Tovaru ani v prípade, ak nemôže plniť z dôvodu na strane Kupujúceho, z dôvodu na strane svojho subdodávateľa alebo z akéhokoľvek iného dôvodu mimo kontroly Predávajúceho (napr. vyššia moc).
 9. Ak je Kupujúci v omeškaní s prevzatím Tovaru podľa bodu 5.3, je Predávajúci oprávnený:
  1. odstúpiť od Kúpnej zmluvy a ponúknuť Tovar na predaj iným Záujemcom; alebo
  2. nechať Tovar uskladniť na nebezpečenstvo a náklady Kupujúceho vo vlastnom sklade alebo v sklade prevádzkovanom iným podnikateľom.
 10. Ak je Kupujúci v omeškaní s prevzatím Tovaru podľa bodu 5.3, je Predávajúci ďalej oprávnený:
  1. žiadať od Kupujúceho náhradu nákladov, ktoré mu v dôsledku omeškania Kupujúceho vznikli, vrátane nákladov spojených so skladovaním Tovaru; ako aj
  2. žiadať od Kupujúceho zaplatenie zmluvnej pokuty vo výške 30 % z Kúpnej ceny neprevzatého Tovaru.
 • Ak vznikne Predávajúcemu v súlade s vyššie uvedeným právo na náhradu nákladov alebo zmluvnej pokuty, je Kupujúci povinný tento svoj záväzok Predávajúcemu v plnom rozsahu zaplatiť najneskôr pri prevzatí Tovaru, ak nežiada Predávajúci jeho úhradu skôr.
 1. V prípade, že je z dôvodov na strane Predávajúceho nevyhnutné Tovar doručovať opakovane alebo iným spôsobom, ako je dohodnuté v Kúpnej zmluve, je Kupujúci povinný zaplatiť Predávajúcemu náklady spojené s opakovaným doručovaním Tovaru, resp. náklady spojené s iným spôsobom doručenia, a to najneskôr pri prevzatí Tovaru, ak Kupujúci nežiada ich úhradu skôr.
 2. Ak nie je v Kúpnej zmluve dohodnuté inak, prechádza nebezpečenstvo škody na Tovare na Kupujúceho okamihom, kedy Predávajúci splní povinnosť mu Tovar dodať, a to bez ohľadu na to, či Kupujúci Tovar skutočne prevzal (alebo zabezpečil jeho prevzatie treťou stranou, najmä ním obstaraným dopravcom). Škoda na Tovare, ktorá vznikla po prechode nebezpečenstva škody na Tovare na Kupujúceho, nemá vplyv na povinnosť Kupujúceho zaplatiť Predávajúcemu Kúpnu cenu Tovaru a Náklady na dodanie Tovaru.
 3. Kupujúci je povinný pri dispozícii s Tovarom, vrátane manipulácie, uskladnenia, prepravy a zabezpečenia, vynaložiť odbornú starostlivosť a zabezpečiť, aby Tovar nebol do času, kým sa Kupujúci stane vlastníkom Tovaru podľa bodu 7.1, vystavený negatívnym vplyvom, ktoré by mohli nepriaznivo ovplyvniť kvalitu alebo vlastnosti Tovaru.
 4. Čiastkové dodávky Tovaru sú prípustné a Kupujúci je povinný ich prevziať. Predávajúci je oprávnený fakturovať Kupujúcemu každú takú čiastkovú dodávku Tovaru osobitne.
 5. Predávajúci nie je povinný prevziať naspäť od Kupujúceho obalový materiál, v ktorom je Tovar Kupujúcemu dodaný.

Kúpna cena a platobné podmienky

 1. Kúpna cena („Kúpna cena“) je dohodnutá v Kúpnej zmluve a možno ju meniť len dohodou Predávajúceho a Kupujúceho.
 2. Okrem Kúpnej ceny je Kupujúci povinný zaplatiť Predávajúcemu náklady vynaložené Predávajúcim na zabalenie Tovaru, na jeho dopravu a prípadné preclenie (spoločne „Náklady na dodanie Tovaru“) vyčíslené Predávajúcim v závislosti od množstva objednaného Tovaru, miesta dodania, miesta pôvodu Tovaru, prípadne iných relevantných faktorov. Informáciu o výške Nákladov na dodanie tovaru je Predávajúci povinný poskytnúť Kupujúcemu najneskôr bez zbytočného odkladu po doručení Objednávky a zároveň je oprávnený požiadať Kupujúceho o dodatočné potvrdenie Objednávky vzhľadom na výšku Nákladov na dodanie tovaru v súlade s bodom 3.7. Po dodatočnom potvrdení Objednávky pokiaľ ide o výšku Nákladov na dodanie tovaru odošle Predávajúci Kupujúcemu Prijatie objednávky v súlade s bodom 3.5. Zároveň v prípade, že za účelom dodania Tovaru Kupujúcemu bude Predávajúci musieť vynaložiť Náklady na dodanie Tovaru, ktoré nemohol pri uzatvorení Kúpnej zmluvy rozumne očakávať, je povinný o tom bez zbytočného odkladu informovať Kupujúceho a začať s ním rokovanie o spôsobe ich úhrady. Ak nebude dohodnuté inak, je Predávajúci povinný tieto Náklady na dodanie Tovaru uhradiť, zároveň však Kupujúci je povinný tieto Náklady na dodanie Tovaru v plnej výške nahradiť Predávajúcemu, a to najneskôr pri prevzatí Tovaru, ak nežiada Predávajúci ich úhradu skôr.
 3. Kúpnu cenu a Náklady na dodanie Tovaru môže Kupujúci uhradiť Predávajúcemu jedným z nižšie uvedených spôsobov platby. Konkrétny spôsob platby si Kupujúci zvolí v rámci Objednávky. Ide o nasledovné spôsoby platby:
  1. v hotovosti v prevádzke Predávajúceho na adrese: Stará Vajnorská 11, 831 04 Bratislava;
  2. v hotovosti na dobierku pri odovzdaní Tovaru Kupujúcemu;
  3. bezhotovostne prevodom na bankový účet Predávajúceho IBAN SK921100 0000 0029 4445 7031 ( „Bankový účet“);
  4. bezhotovostne prostredníctvom platobného systému prevádzkovaného poskytovateľom platobných služieb určeného Predávajúcim, alebo
  5. bezhotovostne platobnou kartou.
 • Ak nie je v Kúpnej zmluve dohodnuté inak, Predávajúci neprijíma žiadne platby prostredníctvom šekov, zmeniek, či akreditívov.
 1. Pokiaľ nie je v Kúpnej cene dohodnuté inak, Kúpna cena je splatná pri uzatvorení Kúpnej zmluvy. Predávajúci môže robiť odovzdanie Tovaru alebo dokladov závislým od zaplatenia Kúpnej ceny. Prvá veta § 450 Obchodného zákonníka sa nepoužije.
 2. V prípade každej bezhotovostnej platby Kúpnej ceny a Nákladov na dodanie Tovaru na Bankový účet je Kupujúci povinný pri platení Kúpnej ceny a Nákladov na dodanie Tovaru vždy uviesť variabilný symbol, ktorý mu Predávajúci oznámi. Zároveň v takom prípade platí, že záväzok Kupujúceho uhradiť Kúpnu cenu a Náklady na dodanie Tovaru je splnený okamihom pripísania príslušnej Kúpnej ceny a Nákladov na dodanie Tovaru na Bankový účet.
 3. Predávajúci môže podľa vlastného uváženia žiadať od Kupujúceho zálohu alebo inú obdobnú platbu ohľadne Kúpnej ceny a Nákladov na dodanie Tovaru („Záloha“). Ak Predávajúci neobdrží od Kupujúceho Zálohu riadne a včas, je oprávnený od Kúpnej zmluvy odstúpiť. Do doby pripísania Zálohy na Bankový účet nie je Predávajúci povinný začať plniť svoje záväzky podľa Kúpnej zmluvy.
 4. Prípadné zľavy, bonusy či rabaty z Kúpnej ceny poskytnuté Predávajúcim Kupujúcemu nemožno navzájom kombinovať. Zároveň platí, že takéto zľavy, skontá či rabaty z Kúpnej ceny poskytuje Predávajúci Kupujúcemu len pre jednu danú Objednávku a Kupujúci tak nemá právo ju bez opätovného výslovného súhlasu Predávajúceho uplatniť pre účely akejkoľvek ďalšej Objednávky.
 5. Predávajúci vystaví Kupujúcemu ohľadne platieb vykonávaných na základe Kúpnej zmluvy daňový doklad - faktúru. Faktúru vystaví Predávajúci Kupujúcemu po úhrade Kúpnej ceny a Nákladov na dodanie Tovaru a zašle ju v elektronickej podobe na Elektronickú adresu Kupujúceho. Predávajúci je platcom dane z pridanej hodnoty.
 6. Predávajúci odovzdá Kupujúcemu najneskôr pri prevzatí Tovaru všetky doklady potrebné na prevzatie a užívanie Tovaru a ďalšie doklady predpísané platnými všeobecne záväznými právnymi predpismi Slovenskej republiky (návody v slovenskom jazyku, dodací list, záručný list – ak sa poskytuje záruka v takejto forme), a to v písomnej alebo elektronickej forme.
 7. Kupujúci nie je oprávnený zadržať akúkoľvek časť Kúpnej ceny, prípadne Nákladov na dodanie Tovaru, z dôvodu akýchkoľvek svojich pohľadávok voči Predávajúcemu, ani jednostranne započítať akékoľvek svoje pohľadávky (či už pohľadávky vyplývajúce alebo priamo súvisiace s Kúpnou zmluvou alebo vzniknuté z iného právneho dôvodu) voči akýmkoľvek pohľadávkam Predávajúceho z Kúpnej zmluvy alebo týchto VOP.
 8. Predávajúci a Kupujúci sa dohodli na zmluvnom úroku z omeškania pre prípad omeškania Kupujúceho so zaplatením Kúpnej ceny, prípadne Nákladov na dodanie Tovaru, vo výške 15% p.a. z nezaplatenej časti Kúpnej ceny, prípadne Nákladov na dodanie Tovaru. Ďalej je Kupujúci povinný nahradiť Predávajúcemu škodu vzniknutú v súvislosti s jeho omeškaním, vrátane nákladov vynaložených Predávajúcim na vymáhanie svojich pohľadávok voči Kupujúcemu. V prípade, ak omeškanie Kupujúceho so zaplatením Kúpnej ceny, prípadne Nákladov na dodanie Tovaru, trvá viac ako 7 dní, je Kupujúci okrem toho povinný zaplatiť Predávajúcemu zmluvnú pokutu vo výške 100% z Kúpnej ceny, tým nie je dotknutý nárok Predávajúceho na náhradu škody voči Kupujúcemu v celom rozsahu.
 1. V prípade omeškania Kupujúceho so zaplatením Kúpnej ceny, prípadne Nákladov na dodanie Tovaru, ďalej platí, že všetky ďalšie pohľadávky Predávajúceho voči Kupujúcemu sa stávajú okamžite splatnými, a to bez ohľadu na to, z akého právneho dôvodu vznikli.

Výhrada vlastníckeho práva

 1. Ak nie je v Kúpnej zmluve dohodnuté inak, zostáva Tovar vlastníctvom Predávajúceho až do okamihu úplného zaplatenia Kúpnej ceny a Nákladov na dodanie Tovaru, ako aj do úplného zaplatenia všetkých ďalších záväzkov Kupujúceho voči Predávajúcemu z Kúpnej zmluvy na daný Tovar (vrátane avšak nielen, úroku z omeškania, zmluvnej pokuty alebo škody).
 2. Do doby, kým sa Kupujúci stane vlastníkom Tovaru, nemá právo ho bez predchádzajúceho písomného súhlasu Predávajúceho scudziť, zaťažiť, prenechať inému do užívania, spracovať alebo s ním inak disponovať.
 3. V prípade, ak Kupujúci poruší povinnosť podľa bodu 7.2, je povinný zaplatiť Predávajúcemu zmluvnú pokutu vo výške 50% z Kúpnej ceny. Zároveň platí, že nezaplatený Tovar zostáva rozsahu prípustnom príslušnými všeobecne záväznými právnymi predpismi aj naďalej vo vlastníctve Predávajúceho bez ohľadu na jeho spojenie alebo akejkoľvek jeho časti s vecami vo vlastníctve Kupujúceho alebo tretej osoby (teda napr. v prípade spracovania Tovaru v zmysle ustanovenia § 135b Občianskeho zákonníka); ak to nie je právne prípustné, je Kupujúci povinný bezodkladne zaplatiť Predávajúcemu Kúpnu cenu Tovaru, ako aj nahradiť škodu vzniknutú porušením povinnosti podľa bodu 7.2.
 4. Kupujúci je povinný bezodkladne informovať Predávajúceho o zhabaní Tovaru vo vlastníctve Predávajúceho alebo iných obmedzeniach alebo zaťaženiach Tovaru zo strany tretích osôb.
 5. Ak Kupujúci nezaplatí Kúpnu cenu a Náklady na dodanie Tovaru do 30 dní po ich splatnosti, je Predávajúci oprávnený vstúpiť do priestorov, v ktorých sa Tovar vo vlastníctve Predávajúceho nachádza a Kupujúci je povinný umožniť Predávajúcemu prístup do priestorov, v ktorých sa Tovar vo vlastníctve Predávajúceho nachádza. Kupujúci je ďalej povinný umožniť Predávajúcemu prevzatie takého Tovaru a jeho odvoz. Zároveň je Kupujúci povinný nahradiť Predávajúcemu náklady spojené s prevzatím tohto Tovaru, jeho prepravou do priestorov Predávajúceho a uskladnením. Ak Predávajúci neodstúpi od Kúpnej zmluvy podľa čl. 11, je Kupujúci povinný aj naďalej zaplatiť Predávajúcemu Kúpnu cenu a Náklady na dodanie Tovaru; až po ich úhrade mu Predávajúci opätovne umožní s Tovarom nakladať.

Nároky z vád tovaru

 1. Práva a povinnosti Zmluvných strán ohľadom práv z vadného plnenia sa, v rozsahu v akom nie sú upravené v týchto VOP, riadia príslušnými všeobecne záväznými právnymi predpismi, najmä ustanoveniami § 422 až § 442 Obchodného zákonníka.
 2. Predávajúci zodpovedá Kupujúcemu za to, že Tovar nemá vady, a to v okamihu, kedy na Kupujúceho prejde nebezpečenstvo škody na Tovare. Predávajúci najmä zodpovedá Kupujúcemu, že v tomto okamihu:
  1. Tovar má vlastnosti, ktoré si Zmluvné strany dohodli, a v prípade absencie takej dohody, má také vlastnosti, ktoré Predávajúci alebo výrobca opísal, alebo ktoré sú obvyklé vzhľadom na charakter Tovaru a účel jeho využitia,
  2. Tovar zodpovedá akosťou alebo vyhotovením dohodnutej vzorke alebo predlohe, ak bola akosť alebo vyhotovenie určené podľa dohodnutej vzorky alebo predlohy,
  3. je Tovar v zodpovedajúcom množstve, rozmeroch alebo hmotnosti, a
  4. Tovar vyhovuje požiadavkám príslušných právnych predpisov.
 3. Predávajúci nezodpovedá Kupujúcemu za vady Tovaru, ak boli spôsobené:
  1. neodbornou úpravou či opravou alebo akýmkoľvek použitím a nakladaním s Tovarom, ktoré je v rozpore s pokynmi výrobcov, príslušnými právnymi predpismi, platnými technickými normami, odbornými poznatkami a / alebo praxou v odbore;
  2. vonkajšími udalosťami, ako je napr. tepelné, chemické alebo mechanické poškodenie, ak k nemu došlo po prechode nebezpečenstva škody na Tovare na Kupujúceho; alebo
  3. jeho nevhodným skladovaním, manipuláciou, alebo prepravou v rozpore s pokynmi výrobcu, príslušnými právnymi predpismi, platnými technickými normami, odbornými poznatkami a / alebo praxou v odbore.
 1. Predávajúci zodpovedá za to, že Tovar v čase jeho dodania Kupujúcemu je spôsobilý na použitie na dohodnutý, inak na obvyklý účel alebo že má dohodnuté, inak obvyklé vlastnosti.
 2. Ustanovenie bodu 8.1 a 8.3 sa nepoužije pri Tovare predávanom za nižšiu Kúpnu cenu na vadu, pre ktorú bola nižšia Kúpna cena dohodnutá, na opotrebenie Tovaru spôsobené jeho obvyklým používaním, u použitého Tovaru na vadu zodpovedajúcu miere používania alebo opotrebenia, ktorú Tovar mal pri jeho prevzatí Kupujúcim, alebo to vyplýva z povahy Tovaru.
 3. Kupujúci je povinný uskutočniť prehliadku Tovaru za účelom zistenia prípadných vád čo najskôr po jeho prevzatí, resp. po prechode nebezpečenstva škody na Tovare na Kupujúceho, a to podľa toho, čo nastane skôr. V rámci tejto prehliadky je Kupujúci povinný overiť vlastnosti dodaného Tovaru a jeho množstvo. Kupujúci je povinný zjavné vady Tovaru alebo vady v jeho množstvo oznámiť Predávajúcemu bez zbytočného odkladu potom, čo ich mohlo pri včasnej prehliadke vykonanej s vynaložením odbornej starostlivosti zistiť, najneskôr však do 5 dní od prevzatia Tovaru, a to podľa toho, čo nastane skôr. Ak tak neurobí, stráca Kupujúci práva zo zodpovednosti za vady Tovaru. Ak ide o skrytú vadu, platí to isté, ak ju Kupujúci neoznámi Predávajúcemu do 5 dní od okamihu, čo ju Kupujúci mohol pri vynaložené odbornej starostlivosti zistiť.
 4. Práva z vadného plnenia (reklamáciu) uplatňuje Kupujúci u Predávajúceho na adrese jeho sídla. Predávajúci je povinný vydať Kupujúcemu písomné potvrdenie o tom, kedy Kupujúci právo uplatnil, čo je obsahom reklamácie a aký spôsob vybavenia reklamácie Kupujúci žiada.
 5. Kupujúci je povinný umožniť Predávajúcemu, aby sa mohlo presvedčiť o reklamovaných vadách Tovaru. Kupujúci je tak najmä povinný odovzdať Predávajúcemu na výzvu reklamovaný Tovar alebo jeho vzorky. Kým sa tak stane, nie je Predávajúci v omeškaní s vybavením reklamácie.
 6. Kupujúci je povinný skladovať reklamovaný Tovar oddelene až do vybavenia reklamácie. Kupujúci je ďalej povinný zabezpečiť, aby nedošlo k akémukoľvek nakladaniu a manipulácii s týmto Tovarom, ktoré by mohli sťažiť alebo znemožniť overenie reklamovaných vád.
 7. Predávajúc je povinný posúdiť dôvodnosť reklamácie čo najskôr od riadneho splnenia povinností Kupujúcim podľa bodu 8.8, pričom dĺžka lehoty na posúdenie dôvodnosti reklamácie závisí najmä od povahy a závažnosti reklamovanej vady. O výsledku posúdenia sa Predávajúci zaväzuje informovať Kupujúceho.
 8. V prípade, ak je reklamácia dôvodná, môže Kupujúci žiadať buď dodanie náhradného Tovaru za vadný, alebo odstránenie vád Tovaru, alebo primeranú zľavu z Kúpnej ceny. Žiadne iné nároky z vád Tovaru Kupujúcemu nemá.
 9. Akonáhle je reklamácia vybavená, vydá Predávajúci Kupujúcemu potvrdenie o dátume a spôsobe vybavenia reklamácie, vrátane potvrdenia o vykonaní opravy a dobe jej trvania, prípadne písomné odôvodnenie zamietnutia reklamácie.

Zodpovednosť za škodu

 1. Ak zodpovedá ktorákoľvek zo zmluvných strán za škodu (spôsobenú druhej Zmluvnej strane pri plnení Kúpnej zmluvy alebo v súvislosti s ňou), zodpovedá len za skutočnú škodu, nie za ušlý zisk, iné nepriame škody alebo za nemajetkovú ujmu. Po zohľadnení všetkých rizík vyplývajúcich pre Kupujúceho podľa Kúpnej zmluvy a všetkých okolností známych Zmluvným stranám v čase uzavretia Kúpnej zmluvy, Zmluvné strany vyhlasujú, že škoda spôsobená Kupujúcemu, ktorej vznik je možné objektívne v dobe uzavretia Kúpnej zmluvy alebo iného záväzku medzi Zmluvnými stranami v súvislosti s Kúpnou zmluvou predpokladať ako možný dôsledok porušenia akejkoľvek povinnosti zo strany Predávajúceho alebo ako možný dôsledok inej skutočnosti súvisiacej s Kúpnou zmluvou, nepresiahne v súvislosti s každým jednotlivým porušením alebo každou jednotlivou skutočnosťou čiastku zodpovedajúcu výške Kúpnej ceny, a ak túto čiastku presiahne, tak je náhrada škody limitovaná do tejto výšky, t.j. výška náhrady takejto škody v jednotlivom prípade neprekročí výšku Kúpnej ceny dohodnutej v Kúpnej zmluve.
 2. Predávajúci nie je zodpovedný za akékoľvek vady a nedostatky potlače Tovaru pre Kupujúceho, ktoré boli spôsobené alebo súvisia s kvalitou a formátom podkladov poskytnutým Kupujúcim a Kupujúci je povinný uhradiť Kúpnu cenu a Náklady na dodanie Tovaru v plnej výške.
 3. V rozsahu prípustnom zákonom, Predávajúci nezodpovedá za škodu spôsobenú porušením svojich povinností, ak bola spôsobená omeškaním alebo vadným plnením jeho subdodávateľov.
 4. Vznikom práva na zaplatenie zmluvnej pokuty podľa týchto VOP nie je akýmkoľvek spôsobom dotknuté právo poškodenej strany na náhradu škody vzniknutej v priamej súvislosti s porušením povinnosti zabezpečenej zmluvnou pokutou. Ustanovenie § 545 ods. 2 Občianskeho zákonníka sa tak nepoužije.
 5. V prípade ak Kupujúci Tovar predá ďalej alebo ho inak scudzí, je povinný zbaviť sa zodpovednosti za škodu voči odberateľovi minimálne v rovnakom rozsahu ako je uvedené v bodoch 9.2 a 9.3. Súčasne je Kupujúci povinný zaviazať svojho odberateľa k tomu, aby sa i on sám v prípade ďalšieho scudzenia Tovaru zbavil zodpovednosti za škodu v rovnakom rozsahu. V opačnom prípade zodpovedá Kupujúci Predávajúcemu za akúkoľvek škodu, ktorá Predávajúcemu v dôsledku porušenia ktorejkoľvek z týchto povinností vznikne. Scudzením sa na účely tohto bodu rozumie každé prenechanie Tovaru ďalšiemu odberateľovi, či už v nespracovanej alebo v spracovanej podobe, a to nielen v rámci jeho ďalšieho predaja, ale aj tým, že je použitý na účel vykonávania prác, najmä určitého diela (ako je napr. montáž Tovaru do potrubnej siete alebo inej konštrukcie).

Vyššia moc

 1. Povinnosti nahradiť škodu sa Zmluvná strana zbaví, ak preukáže, že jej v splnení Kúpnej zmluvy dočasne alebo trvale zabránila mimoriadna nepredvídateľná a neprekonateľná prekážka, ktorá vznikla nezávisle od jej vôle.
 2. Vyššou mocou s rozumejú mimoriadne okolnosti zabraňujúce plneniu povinností vyplývajúcich z Kúpnej zmluvy a vzniknuté až po uzatvorení Kúpnej zmluvy, ktoré nemohli byť danou zmluvnou stranou, u ktorej sa prejavili odvrátené. V prípade, ak vzniknú okolnosti, ktoré majú povahu vyššej moci a znemožnia plnenie zmluvných povinností Predávajúceho, má Predávajúci právo primerane predĺžiť dodaciu lehotu alebo odstúpiť od Kúpnej zmluvy, a to bez povinnosti nahradiť Kupujúcemu škodu spôsobenú okolnosťami majúcimi povahu vyššej moci alebo s ňou inak súvisiacimi. Na účely tohto bodu pritom nie je podstatné, či tieto okolnosti nastali priamo u Predávajúceho, jeho dodávateľa alebo subdodávateľa.

Odstúpenie od kúpnej zmluvy

 1. V prípade odstúpenia od Kúpnej zmluvy sa Kúpna zmluva od začiatku zrušuje.
 2. Predávajúci je oprávnený odstúpiť od Kúpnej zmluvy v prípade omeškania Kupujúceho:
  1. so zaplatením Kúpnej ceny a/alebo Nákladov na dopravu dlhšieho ako 30 kalendárnych dní odo dňa ich splatnosti; alebo
  2. s prevzatím Tovaru po dobu dlhšiu ako 5 kalendárnych dní odo dňa, kedy mu Predávajúci umožní s Tovarom nakladať.

Právo Predávajúceho odstúpiť od Kúpnej zmluvy aj za podmienok dohodnutých inde v týchto VOP nie je akýmkoľvek spôsobom dotknuté.

 1. Kupujúci je oprávnený odstúpiť od Kúpnej zmluvy výlučne a len z nasledovných dôvodov:
  1. v prípade omeškania Predávajúceho s dodaním Tovaru po dobu dlhšiu ako 60 kalendárnych dní odo dňa termínu dodania dohodnutého v Kúpnej zmluve; alebo
  2. pri dodaní preukázateľné vadného Tovaru a len v časti týkajúce sa vadného Tovaru.
 2. Kúpnu zmluvu je ďalej možné skončiť na základe spoločnej písomnej dohody Zmluvných strán.
 3. V prípade, ak dôjde k odstúpeniu od Kúpnej zmluvy, sú Predávajúci a Kupujúci povinní sa vyrovnať nasledujúcim spôsobom:
  1. Kupujúci je povinný Tovar bezodkladne zaslať späť alebo ho odovzdať Predávajúcemu na adrese jeho sídla. Kupujúci znáša všetky náklady s tým spojené; a
  2. v prípade, ak Predávajúci obdržal od Kupujúceho nejakú peňažnú sumu podľa Kúpnej zmluvy, od ktorej sa odstúpilo, je povinný túto peňažnú sumu Kupujúcemu vrátiť, a to zníženú o prípadne peňažné pohľadávky, ktoré Predávajúcemu vznikli voči Kupujúcemu. Súčasne však platí, že Predávajúci je povinný takúto peňažnú sumu vrátiť Kupujúcemu až po obdržaní vráteného Tovaru.
 4. Nárok na náhradu škody vzniknutej na Tovare je Predávajúci oprávnený jednostranne započítať proti nároku Kupujúceho na vrátenie platieb, ktoré Predávajúcemu podľa Kúpnej zmluvy zaplatil.
 5. V prípade, ak je spoločne s Tovarom poskytnutý Kupujúcemu darček, je darovacia zmluva medzi Predávajúcim a Kupujúcim uzatvorená s rozväzovacou podmienkou, že ak dôjde k odstúpeniu od Kúpnej zmluvy, stráca darovacia zmluva ohľadom takéhoto darčeka účinnosť a Kupujúci je povinný spolu s Tovarom vrátiť Predávajúcemu aj poskytnutý darček.

Ďalšie práva a povinnosti

 1. K postúpeniu akejkoľvek pohľadávky Kupujúceho z Kúpnej zmluvy v zmysle 524 a nasl. Občianskeho zákonníka sa vyžaduje prechádzajúci písomný súhlas Predávajúceho.

Ochrana osobných údajov

 1. Pravidlá a podmienky ochrany osobných údajov Predávajúceho v súvislosti s uzatvorením a plnením Kúpnej zmluvy sú upravené vo Vyhlásení o ochrane osobných údajov, ktoré je zverejnené na webovom sídle Predávajúceho www.madad.sk/info/gdpr a s obsahom ktorého Predávajúci oboznámil Kupujúceho pred odoslaním Objednávky. Kupujúci pred odoslaním Objednávky potvrdí, že sa oboznámil s obsahom Vyhlásenia o ochrane osobných údajov a rozumie, akým spôsobom a za akých podmienok Predávajúci spracúva jeho osobné údaje v súvislosti s uzatvorením a plnením Kúpnej zmluvy.

Doručovanie

 1. Ak je v týchto VOP stanovené, že určité oznámenie alebo komunikácia medzi Zmluvnými stranami má byť v písomnej forme, doručuje sa takáto písomnosť poštou (doporučeným listom alebo s doručenkou) alebo emailom so zaručeným elektronickým podpisom, a to na doručovaciu adresu uvedenú v Kúpnej zmluve alebo vo VOP, inak na adresu sídla, miesta podnikania alebo bydliska, ak je takáto informácia o doručovacej adrese verejne dostupná. Platí, že takto odoslaná písomnosť sa považuje za doručenú okamihom, kedy dôjde do dispozície svojho adresáta.
 2. Kontaktné údaje Predávajúceho: adresa na doručovanie MADNESS ADVERTISING k. s., Drieňová 34, 82102 Bratislava, adresa elektronickej pošty: info@madad.sk
 3. Kupujúceho doručovacia adresa predstavuje Elektronickú adresu Kupujúceho.

Záverečné ustanovenia

 1. Kúpna zmluva, VOP a právne vzťahy z nich vyplývajúce sa riadia právom Slovenskej republiky, najmä Obchodným zákonníkom. Aplikácia Dohovoru OSN o zmluvách o medzinárodnej kúpe tovaru (160/1991 Zb.) sa na Kúpnu zmluvu a VOP týmto vylučuje.
 2. Ak by sa akékoľvek ustanovenie VOP ukázalo ako neplatné alebo neúčinné, nie je tým dotknutá platnosť, účinnosť a záväznosť ostatných ustanovení VOP. Predávajúci je oprávnený takéto neplatné alebo neúčinné ustanovenie VOP bezodkladne spoločne nahradiť ustanovením právne záväzným, ktorého účel a zmysel bude čo najviac zodpovedať účelu a zmyslu ustanoveniu inak neplatnému či neúčinnému.
 3. Kúpna zmluva vrátane VOP je archivovaná Predávajúcim v elektronickej podobe a nie je prístupná.
 4. VOP v ich aktuálne účinnom znení sú dostupné elektronicky na webovom sídle Predávajúceho www.madad.sk. VOP sa vzťahujú na všetky Kúpne zmluvy, ktoré boli uzatvorené v deň ich účinnosti alebo neskôr, a ktoré na tieto VOP odkazujú.
 5. Predávajúci je oprávnený VOP kedykoľvek zmeniť alebo doplniť, a to najmä pri zmene súvisiacich právnych noriem alebo pri zmene spôsobu vedenia obchodnej činnosti. Takáto zmena alebo doplnenie však nemá vplyv na práva ani povinnosti Zmluvných strán z Kúpnych zmlúv uzatvorených do doby účinnosti takto upravených VOP. Upravené znenie VOP zverejní Predávajúci na webovom sídle Predávajúceho na adrese www.madad.sk. Upozornenie na zmenu VOP nie je podmienkou nadobudnutia ich účinnosti a Kupujúci je tak povinný zoznámiť sa s ich aktuálne účinným znením predtým ako odošle Objednávku.
 6. Pokiaľ v týchto VOP nie je výslovne uvedené inak alebo z kontextu nevyplýva inak, odkaz na bod alebo článok sa rozumie na bod alebo článok týchto VOP.
 7. Toto znenie VOP je účinné od 01.03.2021.Všeobecné obchodné podmienky pre spotrebiteľov


Úvodné ustanovenia

 1. Tieto všeobecné obchodné podmienky („VOP“) vydané obchodnou spoločnosťou MADNESS ADVERTISING k. s., komanditnou spoločnosťou zapísanou v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel Sr, vložka č. 1453/B, sosídlomDrieňová 34, 821 02 Bratislava,IČO:47 852 453, DIČ: 2024119196, IČ DPH SK2024119196 („Predávajúci“) upravujú v súlade s ustanovením s ustanovením § 588 a nasl. zákona č. 40/1964 Zb. Občianskeho zákonníka v platnom znení („Občiansky zákonník“) vzájomné práva a povinnosti zmluvných strán, ktoré vzniknú v súvislosti alebo na základe kúpnej zmluvy („Kúpna zmluva“) uzatváranej medzi Predávajúcim a fyzickou osobou, ktorá je spotrebiteľom v zmysle ustanovenia § 52 ods. 4 zákona č. 40/1964 Zb. Občianskeho zákonníka v platnom znení („Občiansky zákonník“) a ostatných súvisiacich všeobecne záväzných právnych predpisov platných v Slovenskej republike („Kupujúci“), a to prostredníctvom internetového obchodu (e-shop) Predávajúceho prevádzkovaného na webovom sídle www.madad.sk („E-shop“).
 2. Tieto VOP sa nevzťahujú na prípady, keď je Kupujúci právnickou osobou či fyzickou osobou, ktorá pri objednávke Tovaru koná v rámci svojej obchodnej činnosti, inej podnikateľskej činnosti alebo v rámci samostatného výkonu povolania.
 3. V prípade, ak sa Kupujúci domnieva, že Predávajúci porušil svoje povinnosti vyplývajúce mu z príslušných všeobecne záväzných právnych predpisov o ochrane spotrebiteľa (najmä zákona č. 102/2004 Z. z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho a o zmene a doplnení niektorých zákonov a zákona č. 250/2077 Z. z. o ochrane spotrebiteľa a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov („Zákon o ochrane spotrebiteľa“)), môže sa obrátiť s podnetom či sťažnosťou na orgán dozoru, a to:
  Slovenská obchodná inšpekcia (SOI),
  Inšpektorát SOI pre Bratislavský kraj
  Odbor výkonu dozoru
  Bajkalská 21/A, P.O. Box 5
  820 07 Bratislava
  tel. č.: 02/ 58272 172, 02/58272 104
  http://www.soi.sk
  http://www.soi.sk/sk/Podavanie-po...
 4. VOP upravujú vzájomné práva a povinnosti zmluvných strán, ktoré vznikli v súvislosti alebo na základe Kúpnej zmluvy v rozsahu, v akom sa od nich Predávajúci a Kupujúci („Zmluvné strany“) v Kúpnej zmluve neodchýlili. Odchýliť sa od týchto VOP je možné len na základe dohody Zmluvných strán uzatvorenej v písomnej forme v Kúpnej zmluve. Odchýlne dojednania uvedené v Kúpnej zmluve majú prednosť pred ustanoveniami VOP.
 5. Ustanovenia týchto VOP sú neoddeliteľnou súčasťou každej Kúpnej zmluvy, ktorá na ne odkazuje, a to v znení účinnom ku dňu, kedy je Kúpna zmluva uzatvorená. Kúpna zmluva a VOP sú vyhotovené v slovenskom jazyku.

Užívateľský účet

 1. Kupujúci má právo zriadiť si za účelom nákupu v E-shope užívateľský účet („Užívateľský účet“), prostredníctvom ktorého získa prístup do svojho užívateľského rozhrania. Za týmto účelom sa Kupujúci musí registrovať na E-shope („Registrácia“). Zo svojho užívateľského rozhrania môže Kupujúci následne objednávať tovar, ktorý Predávajúci ponúka v E-shope („Tovar“).
 2. Dokončením Registrácie získava Kupujúci právo prístupu k Užívateľskému účtu pomocou Prístupových údajov, ako sú špecifikované v bode 2.5, a užívať Užívateľský účet spôsobom a za podmienok uvedených vo VOP za účelom objednávania Tovaru. Kupujúci nemá na registráciu ani na zriadenie Užívateľského účtu právny nárok. Kupujúci je povinný uviesť správne a pravdivo všetky údaje, ktoré sa na Registráciu vyžadujú. Pred dokončením Registrácie je Kupujúci povinný sa oboznámiť s aktuálne platným znením VOP a výslovne potvrdiť, že sa oboznámil s aktuálne platným znením VOP. V prípade, ak Kupujúci splní všetky podmienky Registrácie a Predávajúci zároveň súhlasí so zriadením jeho Užívateľského účtu, doručí Predávajúci Kupujúcemu na jeho emailovú adresu uvedenú pri Registrácii email s aktivačným hypertextových odkazom, na ktorý musí kliknúť za účelom dokončenia Registrácie. Predávajúci je oprávnený odmietnuť dokončenie Registrácie, v prípade, ak zistí, alebo má dôvodné podozrenie, že údaje uvedené Kupujúcim nie sú správne alebo pravdivé, ďalej v prípade, ak Kupujúci nesúhlasí s aktuálne platným znením VOP, alebo v prípade, ak bol Kupujúcemu skôr zrušený Užívateľský účet podľa bodu 2.7. Dokončením Registrácie získava Kupujúci právo prístupu k svojmu Užívateľskému účtu prostredníctvom prístupových údajov ako sú špecifikované v bode 2.5 a užívať Užívateľský účet spôsobom a za podmienok uvedených vo VOP za účelom objednania a kúpy Tovaru.
 3. Kupujúci je povinný na žiadosť Predávajúceho kedykoľvek preukázať správnosť a pravdivosť údajov vedených o Kupujúcom a je zároveň povinný údaje vedené o Kupujúcom v rámci Užívateľského účtu pravidelne aktualizovať. Údaje uvedené Kupujúcim v Užívateľskom účte a pri objednávaní Tovaru považuje Predávajúci za správne.
 4. Kupujúci je oprávnený používať Užívateľský účet za účelom prístupu do E-shopu a uzatvárania Kúpnych zmlúv spôsobom a za podmienok uvedených v článku 3 Kupujúci je povinný chrániť Užívateľský účet pred zneužitím.
 5. Prístup k Užívateľskému účtu je zabezpečený užívateľským menom a heslom („Prístupové údaje“). Kupujúci obdrží Prístupové údaje bezodkladne po dokončení Registrácie podľa bodu 2.2. Kupujúci má právo kedykoľvek zmeniť aktuálne heslo na prístup k Užívateľskému účtu.
 6. Kupujúci je povinný zachovávať mlčanlivosť pokiaľ ide o Prístupové údaje, uchovávať ich v tajnosti a zabrániť neoprávnenému prístupu k nim a ich zneužitiu. Ak dôjde k strate Prístupových údajov alebo k podozreniu ohľadom možnosti ich možného zneužitia, je Kupujúci povinný neodkladne o tom informovať Predávajúceho, ako aj strpieť zrušenie Užívateľského účtu, v prípade, ak Predávajúci na základe vlastného uváženia dôjde k záveru, že ďalej nie je možné zabezpečiť ochranu Užívateľského účtu pred jeho možným zneužitím. Kupujúci nie je oprávnený umožniť využívanie Užívateľského účtu tretím osobám.
 7. Predávajúci je oprávnený zrušiť Kupujúcemu Užívateľský účet, a to najmä v prípade, ak Kupujúci svoj Užívateľský účet nevyužíva viac ako 6 mesiacov, alebo v prípade, ak Kupujúci poruší svoje povinnosti podľa bodov 2.3 až 2.6, ale aj bez udania dôvodu. O zrušení Užívateľského účtu je Predávajúci povinný Kupujúceho informovať.
 8. Kupujúci berie na vedomie, že Užívateľský účet nemusí byť dostupný nepretržite, a to najmä vzhľadom na nevyhnutnú údržbu hardwarového a softwarového vybavenia Predávajúceho alebo tretích osôb.
 9. Predávajúci nezodpovedá za akékoľvek škody, ktoré Kupujúcemu vzniknú z dôvodu alebo v súvislosti s porušením povinností uvedených v bodoch 2.3 až 2.6 zo strany Kupujúceho.

Uzatvorenie kúpnej zmluvy

 1. Akákoľvek prezentácia Tovaru v E-shope má informatívny charakter a nie je návrhom na uzatvorenie zmluvy podľa ustanovení § 43a a 43b Občianskeho zákonníka. Predávajúci si vyhradzuje právo neuzatvoriť Kúpnu zmluvu, predmetom ktorej je Tovar prezentovaný v E-shope.
 2. Rozhranie E-shopu obsahuje informácie o Tovare, a to vrátane Kúpnych cien ako sú tieto špecifikované v bode 6.1. Všetky tieto ceny sú uvedené vrátane dane z pridanej hodnoty a sú platné počas celej doby, kedy sú zobrazené v E-shope. Tým nie je dotknuté právo Predávajúceho uzatvoriť Kúpnu zmluvu s individuálne dohodnutými podmienkami.
 3. V prípade, ak má Kupujúci záujem o objednanie Tovaru prezentovaného v E-shope, je povinný objednávku Tovaru vykonať elektronicky („Objednávka“), a následne túto odoslať Predávajúcemu. Kupujúci je povinný vyplniť objednávkový formulár nachádzajúci sa v rozhraní E-shopu. Objednávkový formulár obsahu najmä informácie o:
  • objednávanom Tovare (objednávaný Tovar „vloží“ Kupujúci do elektronického nákupného košíka),
  • Kúpnej cene objednávaného Tovaru,
  • spôsobe úhrady Kúpnej ceny, a
  • požadovanom spôsobe doručenia objednávaného Tovaru a odhadovanom čase jeho dodania.
 4. Pred odoslaním Objednávky Predávajúcemu má Kupujúci možnosť skontrolovať a meniť informácie vyplnené v objednávkovom formulári, a tiež zistiť a opraviť chyby vzniknuté pri zadávaní informácií do Objednávky. Akonáhle Kupujúci súhlasí s Objednávkou, odošle ju Predávajúcemu kliknutím na tlačidlo „Objednávka s povinnosťou platby“. Informácie uvedené v odoslanej Objednávke sú Predávajúcim považované za správne a úplné. V závislosti od toho, aký spôsob platby Kúpnej ceny si Kupujúci zvolí v súlade s bodom 6.3 týchto VOP, môže sa od neho pred odoslaním Objednávky tiež vyžadovať, aby vykonal bezhotovostnú úhradu Kúpnej ceny, ako sú špecifikované v bodoch 6.1 a 6.2 VOP, prostredníctvom on-line platobného systému, ktorý mu bude sprístupnený. Predávajúci bezodkladne po doručení Objednávky potvrdí Kupujúcemu obdržanie Objednávky elektronickou poštou, a to na adresu elektronickej pošty uvedenú v Užívateľskom účte Kupujúceho alebo v Objednávke („Elektronická adresa Kupujúceho“).
 5. Objednávka odoslaná Kupujúcim podľa týchto VOP sa považuje za návrh na uzatvorenie Kúpnej zmluvy na dodávku Tovaru objednaného Kupujúcim podľa ustanovenia § 43a ods. 1. Občianskeho zákonníka. Predávajúci je povinný vyhodnotiť obdržanú Objednávku a posúdiť, či ju príjme. Predávajúci nie je povinný Objednávku prijať, a to ani v prípade, ak je pre neho splniteľná. Ak sa Predávajúci rozhodne Objednávku prijať, je povinný zaslať Kupujúcemu bez zbytočného odkladu jej prijatie („Prijatie Objednávky“), a to elektronickou poštou na Elektronickú adresu Kupujúceho. Súčasne takto Predávajúci zašle Kupujúcemu v textovej podobe aj znenie Kúpnej zmluvy a aktuálne platné znenie VOP. Zmluvný vzťah medzi Predávajúcim a Kupujúcim vzniká doručením Prijatia Objednávky Kupujúcemu. Týmto okamihom je medzi Predávajúcim a Kupujúcim uzatvorená Kúpna zmluva na dodanie Tovaru uvedeného v Objednávke.
 6. V prípade, ak Kupujúci odkáže v rámci Objednávky akýkoľvek odkaz na svoje obchodné podmienky, alebo na niektorú z doložiek upravených v používaných vykladacích pravidlách, ktorými chce, aby sa riadila Kúpna zmluva, alebo ktorékoľvek zmluvné podmienky („Podmienky kupujúceho“), tento odkaz nebude voči Predávajúcemu nijak účinný alebo záväzný, a pokiaľ Predávajúci takúto Objednávku príjme, platí, že Predávajúci nesúhlasí so žiadnymi Podmienkami kupujúceho a tieto sa na Kúpnu zmluvu nebudú vzťahovať; bez ohľadu na predchádzajúce ustanovenia Predávajúci je taktiež oprávnený takúto Objednávku neprijať.
 7. Predávajúci je vždy oprávnený v závislosti na charakteru Objednávky (množstvo Tovaru, výška Kúpnej ceny, predpokladané náklady na dopravu) požiadať Kupujúceho o dodatočné potvrdenie Objednávky (napríklad písomne či telefonicky).
 8. Kupujúci súhlasí s použitím komunikačných prostriedkov na diaľku pri uzatváraní Kúpnej zmluvy. Náklady vzniknuté Kupujúcemu pri použití komunikačných prostriedkov na diaľku v súvislosti s uzatvorením Kúpnej zmluvy (predovšetkým náklady na internetové pripojenie) si hradí Kupujúci sám.

Základné práva a povinnosti

 1. Predávajúci sa zaväzuje, že Kupujúcemu dodá Tovar za podmienok podľa Kúpnej zmluvy, v stave a v špecifikácii alebo s vlastnosťami dohodnutými v Kúpnej zmluve, inak obvyklými pre daný druh Tovaru. Kupujúci sa zaväzuje Tovar prevziať a riadne a včas uhradiť dohodnutú Kúpnu cenu Tovaru.
 2. V prípade, ak Predávajúci vykonáva potlač Tovaru pre Kupujúceho, Kupujúci je povinný doručiť Predávajúcemu podklady pre takúto potlač, a to spôsobom, v čase, kvalite a formáte určenom Predávajúcim. Predávajúci je oprávnený, ale nie povinný, skontrolovať kvalitu a formát podkladov pre tlač poskytnutých Kupujúcim a upozorniť Kupujúceho na prípadné vady a nedostatky podkladov pre tlač. V každom prípade Predávajúci nie je zodpovedný za akékoľvek vady a nedostatky potlače Tovaru pre Kupujúceho, ktoré boli spôsobené alebo súvisia s kvalitou a formátom podkladov poskytnutým Kupujúcim a Kupujúci je povinný uhradiť Kúpnu cenu v plnej výške.

Dodanie tovaru, prechod nebezpečenstva škody na tovare

 1. Ak nie je v Kúpnej zmluve dohodnuté inak, Predávajúci je povinný dodať vec Kupujúcemu bezodkladne, najneskôr do 30 dní odo dňa uzavretia Kúpnej zmluvy. Ak Predávajúci nesplnil svoj záväzok dodať vec v lehote podľa prvej vety, Kupujúci ho vyzve, aby dodal vec v ním poskytnutej dodatočnej primeranej lehote. Ak Predávajúci nedodá vec ani v tejto dodatočnej primeranej lehote, Kupujúci je oprávnený odstúpiť od Kúpnej zmluvy. Predávajúci je oprávnený vyzvať Kupujúceho na prevzatie Tovaru aj pred uplynutím lehoty na dodanie Tovaru dohodnutej v Kúpnej zmluve.
 2. Ak nie je v Kúpnej zmluve dohodnuté inak, považuje sa za miesto dodania Tovaru adresa sídla Predávajúceho. V takom prípade splní Predávajúci povinnosť dodať Tovar Kupujúcemu tým, že mu umožní v mieste a v čase dodania Tovaru s Tovarom disponovať. Kupujúci je zároveň povinný zabezpečiť odvoz Tovaru prostredníctvom dopravcu, ktorého za týmto účelom zabezpečí, alebo vlastnými silami. Kupujúci je ďalej povinný zabezpečiť, že motorové vozidlo, pomocou ktorého zabezpečí odvoz Tovaru, ako aj jeho vybavenie a bezpečnostné istenie prepravovaného nákladu bude spĺňať všetky zákonom ustanovené požiadavky s ohľadom na povahu Tovaru. V opačnom prípade je Predávajúci oprávnený odmietnuť nakládku Tovaru na takéto vozidlo a Kupujúci je povinný zabezpečiť iné vozidlo, ktoré bude takéto zákonom ustanovené požiadavky spĺňať. Predávajúci nie je v omeškaní s dodaním Tovaru počas doby, kedy v súlade s predchádzajúcou vetou odmietne nakládku Tovaru; Kupujúci je však počas tejto doby v omeškaní s prevzatím Tovaru v zmysle bodu 5.4. Ak vzniknú Predávajúcemu z dôvodu odmietnutia vykonania nakládky Tovaru dodatočné náklady (napríklad náklady spojené s nevyhnutnosťou Tovar skladovať do doby, kým Kupujúci zabezpečí iné vozidlo, ktoré bude zákonom stanovené požiadavky spĺňať), je Kupujúci povinný mu tieto náklady nahradiť spôsobom a za podmienok podľa bodu 5.11.
 3. Ak je v Kúpnej zmluve dohodnuté, že Predávajúci zabezpečí dovoz Tovaru na miesto uvedené v Objednávke, je povinný tak urobiť prostredníctvom prepravcu, ktorého za týmto účelom zabezpečí na základe svojho vlastného uváženia Predávajúci. V takom prípade splní Predávajúci povinnosť dodať Tovar Kupujúcemu tým, že odovzdá Tovar prepravcovi zabezpečujúce prepravu Tovaru na určené miesto.
 4. Kupujúci je povinný riadne prevziať Tovar bezodkladne potom, ako Predávajúci splní povinnosť mu Tovar dodať. V prípade, ak Kupujúci poruší túto povinnosť (či už dôvodu svojej pasivity, v dôsledku aktívneho konania alebo inak), je v omeškaní s prevzatím Tovaru. Predávajúci má v takom prípade voči Kupujúcemu práva, ktoré vyplývajú najmä z bodov 5.10 a 5.11 VOP.
 5. Pri prevzatí Tovaru od prepravcu zabezpečeného Predávajúcim podľa bodu 5.3 je Kupujúci povinný skontrolovať neporušenosť obalu Tovaru a v prípade akéhokoľvek poškodenia obalu kontaktovať Predávajúceho do 24 hodín od doručenia Tovaru a zároveň poslať Predávajúcemu fotodokumentáciu poškodeného balíka.
 6. V prípade, ak je spôsob dopravy dohodnutý na základe osobitnej požiadavky, alebo pokynu Kupujúceho, znáša Kupujúci nebezpečenstvo a prípadné dodatočné náklady spojené s týmto spôsobom dopravy.
 7. Kupujúci je povinný zabezpečiť pri dodaní Tovaru prítomnosť osoby oprávnenej za neho Tovar prevziať. Kupujúci zároveň zabezpečí, aby táto osoba preukázala Predávajúcemu na vyzvanie svoju totožnosť a oprávnenie zastupovať Kupujúceho.
 8. Kupujúci je povinný prevzatie Tovaru potvrdiť, inak mu Tovar nemusí byť odovzdaný bez toho, aby mal Predávajúci voči Kupujúcemu akékoľvek povinnosti alebo záväzky. Predávajúci môže požadovať, aby o dodaní Tovaru spísal Predávajúci s Kupujúcim alebo s osobou ním poverenou na prevzatie Tovaru dodací list; v takom prípade obe Zmluvné strany potvrdia správnosť údajov obsiahnutých v dodacom liste svojimi podpismi a každá Zmluvná strana obdrží jedno originálne vyhotovenie dodacieho listu pri prevzatí Tovaru Kupujúcim.
 9. Predávajúci je v omeškaní s dodaním Tovaru len v prípade, ak je v omeškaní s jeho odovzdaním Kupujúcemu, prípadne dopravcovi. Predávajúci však nezodpovedá za omeškanie dopravcu, ktorého použije na prepravu Tovaru. Predávajúci nie je v omeškaní s dodaním Tovaru ani v prípade, ak nemôže plniť z dôvodu na strane Kupujúceho, z dôvodu na strane svojho subdodávateľa alebo z akéhokoľvek iného dôvodu mimo kontroly Predávajúceho (napr. vyššia moc).
 10. Ak je Kupujúci v omeškaní s prevzatím Tovaru podľa bodu 5.4, je Predávajúci oprávnený:
  • odstúpiť od Kúpnej zmluvy a ponúknuť Tovar na predaj iným Záujemcom; alebo
  • nechať Tovar uskladniť na nebezpečenstvo a náklady Kupujúceho vo vlastnom sklade alebo v sklade prevádzkovanom iným podnikateľom.
 11. Ak je Kupujúci v omeškaní s prevzatím Tovaru podľa bodu 5.4, je Predávajúci ďalej oprávnený:
  • žiadať od Kupujúceho náhradu nákladov, ktoré mu v dôsledku omeškania Kupujúceho vznikli, vrátane nákladov spojených so skladovaním Tovaru; ako aj
  • žiadať od Kupujúceho zaplatenie zmluvnej pokuty vo výške 0.05% z Kúpnej ceny neprevzatého Tovaru za každý deň omeškania.
  • Ak vznikne Predávajúcemu v súlade s vyššie uvedeným právo na náhradu nákladov alebo zmluvnej pokuty, je Kupujúci povinný tento svoj záväzok Predávajúcemu v plnom rozsahu zaplatiť najneskôr pri prevzatí Tovaru, ak nežiada Predávajúci jeho úhradu skôr.
 12. V prípade, že je z dôvodov na strane Predávajúceho nevyhnutné Tovar doručovať opakovane alebo iným spôsobom, ako je dohodnuté v Kúpnej zmluve, je Kupujúci povinný zaplatiť Predávajúcemu náklady spojené s opakovaným doručovaním Tovaru, resp. náklady spojené s iným spôsobom doručenia, a to najneskôr pri prevzatí Tovaru, ak Kupujúci nežiada ich úhradu skôr.
 13. Ak nie je v Kúpnej zmluve dohodnuté inak, prechádza nebezpečenstvo škody na Tovare na Kupujúceho okamihom, kedy Predávajúci splní povinnosť mu Tovar dodať, a to bez ohľadu na to, či Kupujúci Tovar skutočne prevzal (alebo zabezpečil jeho prevzatie treťou stranou, najmä ním obstaraným dopravcom). Škoda na Tovare, ktorá vznikla po prechode nebezpečenstva škody na Tovare na Kupujúceho, nemá vplyv na povinnosť Kupujúceho zaplatiť Predávajúcemu Kúpnu cenu Tovaru.
 14. Kupujúci je povinný pri dispozícii s Tovarom, vrátane manipulácie, uskladnenia, prepravy a zabezpečenia, vynaložiť odbornú starostlivosť a zabezpečiť, aby Tovar nebol do času, kým sa Kupujúci stane vlastníkom Tovaru podľa bodu 7.1, vystavený negatívnym vplyvom, ktoré by mohli nepriaznivo ovplyvniť kvalitu alebo vlastnosti Tovaru.
 15. Čiastkové dodávky Tovaru sú prípustné a Kupujúci je povinný ich prevziať. Predávajúci je oprávnený fakturovať Kupujúcemu každú takú čiastkovú dodávku Tovaru osobitne.
 16. Predávajúci nie je povinný prevziať naspäť od Kupujúceho obalový materiál, v ktorom je Tovar Kupujúcemu dodaný.

Kúpna cena a platobné podmienky

 1. Kúpna cena („Kúpna cena“) je dohodnutá v Kúpnej zmluve a možno ju meniť len dohodou Predávajúceho a Kupujúceho.
 2. V prípade, že za účelom dodania Tovaru Kupujúcemu bude Predávajúci musieť vynaložiť náklady, ktoré nemohol pri uzatvorení Kúpnej zmluvy rozumne očakávať, je povinný o tom bez zbytočného odkladu informovať Kupujúceho a začať s ním rokovanie o spôsobe ich úhrady. Ak nebude dohodnuté inak, je Predávajúci povinný tieto náklady uhradiť, zároveň však Kupujúci je povinný tieto náklady v plnej výške nahradiť Predávajúcemu, a to najneskôr pri prevzatí Tovaru, ak nežiada Predávajúci ich úhradu skôr.
 3. Kúpnu cenu môže Kupujúci uhradiť Predávajúcemu jedným z nižšie uvedených spôsobov platby. Konkrétny spôsob platby si Kupujúci zvolí v rámci Objednávky. Ide o nasledovné spôsoby platby:
  • v hotovosti v prevádzke Predávajúceho na adrese: Stará Vajnorská 11, 831 04 Bratislava;
  • v hotovosti na dobierku pri odovzdaní Tovaru Kupujúcemu;
  • bezhotovostne prevodom na bankový účet Predávajúceho IBAN SK921100 0000 0029 4445 7031 ( „Bankový účet“);
  • bezhotovostne prostredníctvom platobného systému prevádzkovaného poskytovateľom platobných služieb určeného Predávajúcim, alebo
  • bezhotovostne platobnou kartou.

Ak nie je v Kúpnej zmluve dohodnuté inak, Predávajúci neprijíma žiadne platby prostredníctvom šekov, zmeniek, či akreditívov.

 1. Pokiaľ nie je v Kúpnej cene dohodnuté inak, Kúpna cena je splatná pri uzatvorení Kúpnej zmluvy. Predávajúci môže robiť odovzdanie Tovaru alebo dokladov závislým od zaplatenia Kúpnej ceny.
 2. V prípade každej bezhotovostnej platby Kúpnej ceny na Bankový účet je Kupujúci povinný pri platení Kúpnej ceny vždy uviesť variabilný symbol, ktorý mu Predávajúci oznámi. Zároveň v takom prípade platí, že záväzok Kupujúceho uhradiť Kúpnu cenu je splnený okamihom pripísania príslušnej Kúpnej ceny na Bankový účet.
 3. Predávajúci môže podľa vlastného uváženia žiadať od Kupujúceho zálohu alebo inú obdobnú platbu ohľadne Kúpnej ceny („Záloha“). Ak Predávajúci neobdrží od Kupujúceho Zálohu riadne a včas, je oprávnený od Kúpnej zmluvy odstúpiť. Do doby pripísania Zálohy na Bankový účet nie je Predávajúci povinný začať plniť svoje záväzky podľa Kúpnej zmluvy.
 4. Prípadné zľavy, bonusy či rabaty z Kúpnej ceny poskytnuté Predávajúcim Kupujúcemu nemožno navzájom kombinovať. Zároveň platí, že takéto zľavy, skontá či rabaty z Kúpnej ceny poskytuje Predávajúci Kupujúcemu len pre jednu danú Objednávku a Kupujúci tak nemá právo ju bez opätovného výslovného súhlasu Predávajúceho uplatniť pre účely akejkoľvek ďalšej Objednávky.
 5. Predávajúci vystaví Kupujúcemu ohľadne platieb vykonávaných na základe Kúpnej zmluvy daňový doklad - faktúru. Faktúru vystaví Predávajúci Kupujúcemu po úhrade Kúpnej ceny a zašle ju v elektronickej podobe na Elektronickú adresu Kupujúceho. Predávajúci je platcom dane z pridanej hodnoty.
 6. Predávajúci odovzdá Kupujúcemu najneskôr pri prevzatí Tovaru všetky doklady potrebné na prevzatie a užívanie Tovaru a ďalšie doklady predpísané platnými všeobecne záväznými právnymi predpismi Slovenskej republiky (návody v slovenskom jazyku, dodací list, záručný list – ak sa poskytuje záruka v takejto forme), a to v písomnej alebo elektronickej forme.
 7. Kupujúci nie je oprávnený zadržať akúkoľvek časť Kúpnej ceny z dôvodu akýchkoľvek svojich pohľadávok voči Predávajúcemu, ani jednostranne započítať akékoľvek svoje pohľadávky (či už pohľadávky vyplývajúce alebo priamo súvisiace s Kúpnou zmluvou alebo vzniknuté z iného právneho dôvodu) voči akýmkoľvek pohľadávkam Predávajúceho z Kúpnej zmluvy alebo týchto VOP.
 8. Predávajúci a Kupujúci sa dohodli na zmluvnom úroku z omeškania pre prípad omeškania Kupujúceho so zaplatením Kúpnej ceny vo výške vyplývajúcej z príslušných právnych predpisov z nezaplatenej časti Kúpnej ceny. Ďalej je Kupujúci povinný nahradiť Predávajúcemu škodu vzniknutú v súvislosti s jeho omeškaním, vrátane nákladov vynaložených Predávajúcim na vymáhanie svojich pohľadávok voči Kupujúcemu.
 9. V prípade omeškania Kupujúceho so zaplatením Kúpnej ceny ďalej platí, že všetky ďalšie pohľadávky Predávajúceho voči Kupujúcemu sa stávajú okamžite splatnými, a to bez ohľadu na to, z akého právneho dôvodu vznikli.

Prechod vlastníckeho práva

 1. Vlastnícke právo k Tovaru prechádza na Kupujúceho okamihom prevzatia Tovaru od Predávajúceho v súlade s týmito VOP.

Nároky z vád tovaru

 1. Práva a povinnosti Zmluvných strán ohľadom práv z vadného plnenia sa riadia príslušnými všeobecne záväznými právnymi predpismi (najmä ustanoveniami § 499 až § 510, § 619 až § 627 Občianskeho zákonníka a Zákonom o ochrane spotrebiteľa).
 2. Predávajúci zodpovedá Kupujúcemu za to, že Tovar nemá pri jeho prevzatí Kupujúcim vady. Predávajúci najmä zodpovedá Kupujúcemu, že pri prevzatí:
  • Tovar má vlastnosti, ktoré si Zmluvné strany dohodli, a v prípade absencie takej dohody, má také vlastnosti, ktoré Predávajúci alebo výrobca opísal, alebo ktoré sú obvyklé vzhľadom na charakter Tovaru a účel jeho využitia,
  • Tovar zodpovedá akosťou alebo vyhotovením dohodnutej vzorke alebo predlohe, ak bola akosť alebo vyhotovenie určené podľa dohodnutej vzorky alebo predlohy,
  • je Tovar v zodpovedajúcom množstve, rozmeroch alebo hmotnosti, a
  • Tovar vyhovuje požiadavkám príslušných právnych predpisov.
 3. Predávajúci nezodpovedá Kupujúcemu za vady Tovaru, ak boli spôsobené:
   • neodbornou úpravou či opravou alebo akýmkoľvek použitím a nakladaním s Tovarom, ktoré je v rozpore s pokynmi výrobcov, príslušnými právnymi predpismi, platnými technickými normami, odbornými poznatkami a / alebo praxou v odbore;
   • vonkajšími udalosťami, ako je napr. tepelné, chemické alebo mechanické poškodenie, ak k nemu došlo po prechode nebezpečenstva škody na Tovare na Kupujúceho; alebo
   • jeho nevhodným skladovaním, manipuláciou, alebo prepravou v rozpore s pokynmi výrobcu, príslušnými právnymi predpismi, platnými technickými normami, odbornými poznatkami a / alebo praxou v odbore.
 • Na Tovar sa vzťahuje záručná doba za podmienok a v rozsahu, ako vyžadujú kogentné ustanovenia Občianskeho zákonníka (24 mesiacov).
 • Ustanovenie bodu 8.1 a 8.3 sa nepoužije pri Tovare predávanom za nižšiu Kúpnu cenu na vadu, pre ktorú bola nižšia Kúpna cena dohodnutá, na opotrebenie Tovaru spôsobené jeho obvyklým používaním, u použitého Tovaru na vadu zodpovedajúcu miere používania alebo opotrebenia, ktorú Tovar mal pri jeho prevzatí Kupujúcim, alebo to vyplýva z povahy Tovaru.
 • Práva z vadného plnenia (reklamáciu) uplatňuje Kupujúci u Predávajúceho na adrese jeho prevádzkarne: Stará Vajnorská 11, 931 04 Bratislava. Predávajúci je povinný vydať Kupujúcemu písomné potvrdenie o tom, kedy Kupujúci právo uplatnil, čo je obsahom reklamácie a aký spôsob vybavenia reklamácie Kupujúci žiada.
 • Kupujúci je povinný umožniť Predávajúcemu, aby sa mohol presvedčiť o reklamovaných vadách Tovaru. Kupujúci je tak najmä povinný odovzdať Predávajúcemu na výzvu reklamovaný Tovar alebo jeho vzorky. Kým sa tak stane, nie je Predávajúci v omeškaní s vybavením reklamácie.
 • Kupujúci je povinný skladovať reklamovaný Tovar oddelene až do vybavenia reklamácie. Kupujúci je ďalej povinný zabezpečiť, aby nedošlo k akémukoľvek nakladaniu a manipulácii s týmto Tovarom, ktoré by mohli sťažiť alebo znemožniť overenie reklamovaných vád.
 • Predávajúci alebo ním poverený pracovník je povinný určiť spôsob vybavenia reklamácie ihneď, v zložitých prípadoch najneskôr do 3 pracovných dní odo dňa uplatnenia reklamácie, v odôvodnených prípadoch, najmä ak sa vyžaduje zložité technické zhodnotenie stavu výrobku alebo služby, najneskôr do 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie. Po určení spôsobu vybavenia reklamácie sa reklamácia vybaví ihneď, v odôvodnených prípadoch možno reklamáciu vybaviť aj neskôr; vybavenie reklamácie však nesmie trvať dlhšie ako 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie. Po uplynutí lehoty na vybavenie reklamácie má Kupujúci právo od zmluvy odstúpiť alebo má právo na výmenu výrobku za nový výrobok.
 • V prípade, ak je reklamácia dôvodná, môže Kupujúci žiadať najmä dodanie náhradného tovaru za vadný Tovar, odstránenie vád Tovaru alebo primeranú zľavu z Kúpnej ceny. Práva Kupujúceho vyplývajú z § 622 a § 623 Občianskeho zákonníka.
  Ak ide o vadu Tovaru, ktorú možno odstrániť, má Kupujúci právo, aby bola bezplatne, včas a riadne odstránená. Predávajúci je povinný vadu bez zbytočného odkladu odstrániť.Kupujúci môže namiesto odstránenia vady požadovať výmenu Tovaru, alebo ak sa vada týka len súčasti Tovaru, výmenu súčasti, ak tým Predávajúcemu nevzniknú neprimerané náklady vzhľadom na cenu tovaru alebo závažnosť vady.Predávajúci môže vždy namiesto odstránenia vady vymeniť vadný Tovar za bezvadný, ak to Kupujúcemu nespôsobí závažné ťažkosti.Ak ide o vadu Tovaru, ktorú nemožno odstrániť a ktorá bráni tomu, aby sa Tovar mohol riadne užívať ako vec bez vady, má Kupujúci právo na výmenu Tovaru alebo má právo od Kúpnej zmluvy odstúpiť. Tie isté práva prislúchajú Kupujúcemu, ak ide síce o odstrániteľné vady, ak však Kupujúci nemôže pre opätovné vyskytnutie sa vady po oprave alebo pre väčší počet vád tovar riadne užívať.

  Predávajúci poučil Kupujúceho o jeho právach v zmysle § 622 a 623 Občianskeho zákonníka, ako aj oboznámil Kupujúceho s reklamačným poriadkom a informovaný o podmienkach a spôsobe reklamácie tovaru vrátane údajov o tom, kde možno reklamáciu uplatniť, a o vykonávaní záručných opráv tak, že umiestnil tieto VOP na webovom sídle www.madad.sk a Kupujúci mal možnosť si ich prečítať v čase pred odoslaním Objednávky.
 • Ak Kupujúci reklamáciu Tovaru uplatnil počas prvých 12 mesiacov od kúpy, môže Predávajúci vybaviť reklamáciu zamietnutím len na základe odborného posúdenia; bez ohľadu na výsledok odborného posúdenia nemožno od Kupujúceho vyžadovať úhradu nákladov na odborné posúdenie ani iné náklady súvisiace s odborným posúdením. Predávajúci je povinný poskytnúť Kupujúcemu kópiu odborného posúdenia odôvodňujúceho zamietnutie reklamácie najneskôr do 14 dní odo dňa vybavenia reklamácie.
 • Ak Kupujúci reklamáciu výrobku uplatnil po 12 mesiacoch od kúpy a Predávajúci ju zamietol, osoba, ktorá reklamáciu vybavila, je povinná v doklade o vybavení reklamácie uviesť, komu môže Kupujúci zaslať výrobok na odborné posúdenie. Ak je výrobok zaslaný na odborné posúdenie určenej osobe, náklady odborného posúdenia, ako aj všetky ostatné s tým súvisiace účelne vynaložené náklady znáša Predávajúci bez ohľadu na výsledok odborného posúdenia. Ak Kupujúci odborným posúdením preukáže zodpovednosť Predávajúceho za vadu, môže reklamáciu uplatniť znova; počas vykonávania odborného posúdenia záručná doba neplynie. Predávajúci je povinný Kupujúcemu uhradiť do 14 dní odo dňa znova uplatnenia reklamácie všetky náklady vynaložené na odborné posúdenie, ako aj všetky s tým súvisiace účelne vynaložené náklady. Znova uplatnenú reklamáciu nemožno zamietnuť.
 • Akonáhle je reklamácia vybavená, vydá Predávajúci Kupujúcemu potvrdenie o dátume a spôsobe vybavenia reklamácie, vrátane potvrdenia o vykonaní opravy a dobe jej trvania, prípadne písomné odôvodnenie zamietnutia reklamácie.
 • Ak sa Kupujúci domnieva, že Predávajúci porušil jeho práva alebo nie je spokojný so spôsobom, akým Predávajúci vyriešil jeho reklamáciu, je oprávnený obrátiť sa na Predávajúceho so žiadosťou o nápravu, a to akýmkoľvek spôsobom (písomne, prostredníctvom elektronickej pošty – email, alebo aj telefonicky). Predávajúci sa zaväzuje žiadosti o nápravu bezodkladne vyhovieť, pokiaľ ju vyhodnotí ako oprávnenú, inak upovedomí Kupujúceho o vyhodnotení žiadosti o nápravu ako o nedôvodnej.
 • Ak Predávajúci odpovie zamietavo na žiadosť o nápravu uvedenú v bode 8.14 alebo z akýchkoľvek dôvodov na takúto žiadosť neodpovie v lehote do 30 dní odo dňa jej odoslania Kupujúcim, v zmysle príslušných ustanovení zákona č. 391/2015 Z. z. o alternatívnom riešení spotrebiteľských sporov a o zmene a doplnení niektorých zákonov („Zákon o ARSS“) Kupujúci má právo podať návrh na začatie alternatívneho riešenia sporu.
 • Príslušným štátnym orgánom, ktorý má v kompetencii v zmysle Zákona o ARSS aj alternatívne riešenie spotrebiteľských sporov s Predávajúcim je Slovenská obchodná inšpekcia, ktorú je možné za uvedeným účelom kontaktovať na adrese:

  Ústredný inšpektorát SOI
  Odbor medzinárodných vzťahov a ARS
  Prievozská 32, poštový priečinok 29
  827 99 Bratislava

  a/alebo elektronicky na ars@soi.sk alebo adr@soi.sk.
 • Kupujúci sa môže obrátiť aj na inú oprávnenú právnickú osoba zapísanú v zozname subjektov alternatívneho riešenia sporov vedenom Ministerstvom hospodárstva Slovenskej republiky, pričom zoznam oprávnených subjektov je dostupný na stránke Ministerstva hospodárstva:
  https://www.mhsr.sk/obchod/ochrana-spotrebitela/alternativne-riesenie-spotrebitelskych-sporov-1/zoznam-subjektov-alternativneho-riesenia-spotrebitelskych-sporov-1
 • Kupujúci má právo voľby, na ktorý z uvedených subjektov alternatívneho riešenia sporov sa obráti. Možnosť obrátiť sa na súd tým nie je dotknutá.
 • Kupujúci môže taktiež na podanie návrhu na alternatívne riešenie spotrebiteľského sporu použiť platformu pre riešenie sporov on-line Online dispute resolution na webovej stránke http://ec.europa.eu/consumers/odr/
 • Návrh na začatie alternatívneho riešenia sporu, ktorý Kupujúci podá subjektu podľa svojho výberu (SOI alebo právnická osoba/záujmové združenie zapísaná v zozname Ministerstvom hospodárstva SR, prípadne európska platforma Online dispute resolution) obsahovať:
   • meno a priezvisko Kupujúceho, adresu na doručovanie, elektronickú adresu a telefonický kontakt, ak ich má,
   • presné označenie Predávajúceho,
   • úplný a zrozumiteľný opis rozhodujúcich skutočností,
   • označenie, čoho sa Kupujúci domáha,
   • dátum, kedy sa Kupujúci obrátil na Predávajúceho so žiadosťou o nápravu a informáciu, že pokus o vyriešenie sporu priamo s Predávajúcim bol bezvýsledný,
   • vyhlásenie o tom, že vo veci nebol zaslaný rovnaký návrh inému subjektu alternatívneho riešenia sporov, nerozhodol vo veci súd alebo rozhodcovský súd, vo veci nebola uzavretá dohoda o mediácii ani nebolo vo veci ukončené alternatívne riešenie sporu spôsobom podľa § 20 ods. 1 písm. a) až e) Zákona o ARSS.
 • Zodpovednosť za škodu

  1. Každá Zmluvná strana zodpovedá druhej Zmluvnej strane za spôsobenú škodu.
  2. Vznikom práva na zaplatenie zmluvnej pokuty podľa týchto VOP nie je akýmkoľvek spôsobom dotknuté právo poškodenej Zmluvnej strany na náhradu škody vzniknutej v priamej súvislosti s porušením povinnosti zabezpečenej zmluvnou pokutou. Ustanovenie § 545 ods. 2 Občianskeho zákonníka sa tak nepoužije.

  Vyššia moc

  1. Povinnosti nahradiť škodu sa Zmluvná strana zbaví, ak preukáže, že jej v splnení Kúpnej zmluvy dočasne alebo trvale zabránila mimoriadna nepredvídateľná a neprekonateľná prekážka, ktorá vznikla nezávisle od jej vôle.

  Odstúpenie od kúpnej zmluvy

  1. V prípade odstúpenia od Kúpnej zmluvy sa Kúpna zmluva od začiatku zrušuje.
  2. Kupujúci je oprávnený od Kúpnej zmluvy aj bez uvedenia dôvodu odstúpiť do 14 dní odo dňa prevzatia Tovaru. Pre odstúpenie od Kúpnej zmluvy môže Kupujúci použiť vzorový formulár, ktorý je uvedený v Prílohe č. 1 týchto VOP, alebo inou písomnou formou, či v podobe zápisu na inom trvanlivom nosiči. Lehota na odstúpenie od Kúpnej zmluvy sa považuje za zachovanú, ak oznámenie o odstúpení od Kúpnej zmluvy bolo odoslané predávajúcemu najneskôr v posledný deň tejto lehoty.
  3. Odstúpenie od Kúpnej zmluvy podľa toho bodu 11.2 je vylúčené v prípade, ak Tovar bol pred odstúpením zo strany Kupujúceho použitý.
  4. Odstúpenie od Kúpnej zmluvy podľa toho bodu 11.2 je vylúčené aj v prípade, ak predmetom Kúpnej zmluvy bol predaj Tovaru zhotoveného podľa osobitných požiadaviek Kupujúceho, Tovar vyrobeného na mieru alebo Tovaru určeného výslovne pre Kupujúceho.
  5. V prípade, ak Kupujúci odstúpi od Kúpnej zmluvy, vráti mu Predávajúci bez zbytočného odkladu, najneskôr do 14 dní odo dňa, kedy mu bolo odstúpenie doručené, všetky platby, ktoré od Kupujúceho obdržal, okrem dodatočných nákladov vzniknutých v dôsledku Kupujúcim zvoleného spôsobu dodania, ktorý je iný ako najlacnejší spôsob štandardného dodania ponúkaný Predávajúcim. Na vrátenie platieb sa použije rovnaký platobný prostriedok, ktorým Kupujúci Kúpnu cenu uhradil, ak Kupujúci nepožiada o iný spôsob úhrady, s ktorým Predávajúci súhlasí. Zároveň však platí, že Predávajúci je povinný platby vrátiť až po obdržaní vráteného Tovaru.
  6. V prípade, ak Kupujúci odstúpi od Kúpnej zmluvy, je povinný Tovar bez zbytočného odkladu, najneskôr do 14 dní odo dňa, kde došlo k odstúpeniu, zaslať späť alebo ho odovzdať Predávajúcemu na adrese jeho sídla. Lehota sa považuje za zachovanú, pokiaľ Kupujúci Tovar takto odošle späť pred uplynutím 14 dní. Kupujúci znáša v tejto súvislosti priame náklady spojené s vrátením Tovaru.
  7. Kupujúci zodpovedá len za zníženie hodnoty Tovaru, ktoré vzniklo v dôsledku takého zaobchádzania s Tovarom, ktoré je nad rámec zaobchádzania potrebného na zistenie vlastností a funkčnosti Tovaru.
  8. Ak Predávajúci nemôže splniť svoje povinnosti vyplývajúce mu z Kúpnej zmluvy z dôvodu vypredania zásob, nedostupnosti tovaru, alebo ak výrobca, dovozca alebo dodávateľ Tovaru dohodnutého v Kúpnej zmluve prerušil výrobu alebo vykonal tak závažné zmeny, ktoré znemožnili realizáciu splnenia povinností Predávajúceho vyplývajúcich z Kúpnej zmluvy alebo z dôvodov vyššej moci alebo ak ani pri vynaložení všetkého úsilia, ktoré možno od neho spravodlivo požadovať nie je schopný dodať tovar Kupujúcemu v lehote určenej týmito VOP alebo v cene, ktorá je uvedená v Objednávke, Predávajúci je povinný o tejto skutočnosti okamžite informovať Kupujúceho a zároveň je povinný ponúknuť Kupujúcemu náhradné plnenie alebo možnosť pre Kupujúceho odstúpiť od Kúpnej zmluvy (stornovať objednávku). V prípade, ak Kupujúci odstúpi od Kúpnej zmluvy z dôvodov uvedených v tomto bode, je Predávajúci povinný vrátiť Kupujúcemu už zaplatenú zálohu na Kúpnu cenu za Tovar dohodnutý v Kúpnej zmluve v lehote 14 dní od doručenia oznámenia o odstúpení od Kúpnej zmluvy, pričom bod 11.5 sa použije obdobne.
  9. Predávajúci je oprávnený odstúpiť od Kúpnej zmluvy v prípade omeškania Kupujúceho:
   • so zaplatením Kúpnej ceny dlhšieho ako 30 kalendárnych dní odo dňa ich splatnosti; alebo
   • s prevzatím Tovaru po dobu dlhšiu ako 5 kalendárnych dní odo dňa, kedy mu Predávajúci umožní s Tovarom nakladať.
  10. Ak Predávajúci odstúpi od Kúpnej zmluvy, použije sa bod 11.5 obdobne.
  11. V prípade, ak je spoločne s Tovarom poskytnutý Kupujúcemu darček, je darovacia zmluva medzi Predávajúcim a Kupujúcim uzatvorená s rozväzovacou podmienkou, že ak dôjde k odstúpeniu od Kúpnej zmluvy, stráca darovacia zmluva ohľadom takéhoto darčeka účinnosť a Kupujúci je povinný spolu s Tovarom vrátiť Predávajúcemu aj poskytnutý darček.

  Ďalšie práva a povinnosti

  1. K postúpeniu akejkoľvek pohľadávky Kupujúceho z Kúpnej zmluvy v zmysle § 524 a nasl. Občianskeho zákonníka sa vyžaduje prechádzajúci písomný súhlas Predávajúceho.

  Ochrana osobných údajov

  1. Pravidlá a podmienky ochrany osobných údajov Predávajúceho v súvislosti s uzatvorením a plnením Kúpnej zmluvy sú upravené vo Vyhlásení o ochrane osobných údajov, ktoré je zverejnené na webovom sídle Predávajúceho www.madad.sk/info/gdpr a s obsahom ktorého Predávajúci oboznámil Kupujúceho pred odoslaním Objednávky. Kupujúci pred odoslaním Objednávky potvrdí, že sa oboznámil s obsahom Vyhlásenia o ochrane osobných údajov a rozumie, akým spôsobom a za akých podmienok Predávajúci spracúva jeho osobné údaje v súvislosti s uzatvorením a plnením Kúpnej zmluvy.

  Doručovanie

  1. Ak je v týchto VOP stanovené, že určité oznámenie alebo komunikácia medzi Zmluvnými stranami má byť v písomnej forme, doručuje sa takáto písomnosť poštou (doporučeným listom alebo s doručenkou) alebo emailom so zaručeným elektronickým podpisom, a to na doručovaciu adresu uvedenú v Kúpnej zmluve alebo vo VOP, inak na adresu sídla, miesta podnikania alebo bydliska, ak je takáto informácia o doručovacej adrese verejne dostupná. Platí, že takto odoslaná písomnosť sa považuje za doručenú okamihom, kedy dôjde do dispozície svojho adresáta.
  2. Kontaktné údaje Predávajúceho: adresa na doručovanie MADNESS ADVERTISING k. s., Drieňová 34, 82102 Bratislava, adresa elektronickej pošty: info@madad.sk
  3. Kupujúceho doručovacia adresa predstavuje Elektronickú adresu Kupujúceho.

  Záverečné ustanovenia

  1. Kúpna zmluva, VOP a právne vzťahy z nich vyplývajúce sa riadia právom Slovenskej republiky, najmä Občianskym zákonníkom a Zákonom o ochrane spotrebiteľa.
  2. Ak by sa akékoľvek ustanovenie VOP ukázalo ako neplatné alebo neúčinné, nie je tým dotknutá platnosť, účinnosť a záväznosť ostatných ustanovení VOP. Predávajúci je oprávnený takéto neplatné alebo neúčinné ustanovenie VOP bezodkladne spoločne nahradiť ustanovením právne záväzným, ktorého účel a zmysel bude čo najviac zodpovedať účelu a zmyslu ustanoveniu inak neplatnému či neúčinnému.
  3. Kúpna zmluva vrátane VOP je archivovaná Predávajúcim v elektronickej podobe a nie je prístupná.
  4. VOP v ich aktuálne účinnom znení sú dostupné elektronicky na webovom sídle Predávajúceho www.madad.sk. VOP sa vzťahujú na všetky Kúpne zmluvy, ktoré boli uzatvorené v deň ich účinnosti alebo neskôr, a ktoré na tieto VOP odkazujú.
  5. Predávajúci je oprávnený VOP kedykoľvek zmeniť alebo doplniť, a to najmä pri zmene súvisiacich právnych noriem alebo pri zmene spôsobu vedenia obchodnej činnosti. Takáto zmena alebo doplnenie však nemá vplyv na práva ani povinnosti Zmluvných strán z Kúpnych zmlúv uzatvorených do doby účinnosti takto upravených VOP. Upravené znenie VOP zverejní Predávajúci na webovom sídle Predávajúceho na adrese www.madad.sk. Upozornenie na zmenu VOP nie je podmienkou nadobudnutia ich účinnosti a Kupujúci je tak povinný zoznámiť sa s ich aktuálne účinným znením predtým ako odošle Objednávku.
  6. Pokiaľ v týchto VOP nie je výslovne uvedené inak alebo z kontextu nevyplýva inak, odkaz na bod alebo článok sa rozumie na bod alebo článok týchto VOP.
  7. Toto znenie VOP je účinné od 01.03.2021.

  Oznameni-o-odstupeni-od-kupnej-zmluvy  Napísali o nás

  Máme za sebou mnoho zaujímavých projektov a veľkých mien

  Pozrieť referencie

  Potrebujete poradiť?

  Ak máte akékoľvek otázky, sme tu pre vás

  Kontaktujte nás
  +421 2 4363 3830
  Používaním týchto stránok súhlasíte s používaním cookies, ktoré nám pomáhajú zabezpečiť lepšie služby. Viac info